Share this content on Facebook!
25 Aug 2017

انسفالوپاتی کبدی یک سندرم عصبی- روانی پیچیده است که با اختلال در هوشیاری و رفتار ، تغییرات شخصیت ، علائم نورولوژیک نوسان دار ، آستریکسی و تغییرات مشخص الکتروانسفالوگرافیک مشخص می شودو در موارد شدید ممکن است اغما و مرگ روی دهد.

تشخیص انسفالوپاتی کبدی باید در موارد زیر در نظر گرفته شود:

۱- بیماری حاد یا مزمن سلول های کبدی و یا شانت های پرتوسیستمیک

۲- اختلالات هوشیاری و تفکر که ممکن است از فراموشی و...